Regulamin Serwisu Pehamot Auto-Serwis

Pehamot Auto-Serwis
ul. Kniewska 14 70-846 Szczecin
tel: 91 469 20 51
fax 91 469 00 34
NIP: 955-214-75-04
REGON: 320104460

OGÓLNE WARUNKI

SERWISOWANIA I NAPRAW POJAZDÓW (OWSiNP)

 

Niniejsze ogólne warunki serwisowania i napraw pojazdów (dalej: OWSiNP) są nieodłączną częścią dokumentu zlecenia naprawy. Klient udzielając zlecenia akceptuje OWSINP bez zastrzeżeń i potwierdza zapoznanie się z procedurami i warunkami świadczenia usług serwisowych przez Usługodawcę.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego dokumentu jest PEHAMOT Auto-Serwis Sp. z. o.o. z siedzibą w Szczecinie. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej http://www.pehamotautoserwis.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre z danych mogą być obowiązkowe w aspekcie obowiązujących przepisów podatkowych oraz w przypadku woli skorzystania z uprawnień gwarancyjnych. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 


Pojęcia wyrażone OWSINP definiowane są jak poniżej:

„Serwis” – PEHAMOT Auto-Serwis Sp. z. o.o., ul. Kniewska 14, 70-846 Szczecin, NIP: 955-214-75-04, zwany także „Usługodawcą”

„OWSiNP” –Ogólne warunki serwisowania i napraw pojazdów”

„Usługi serwisowe” – usługi naprawcze samochodów osobowych, dostawczych lub ciężarowych, prowadzony przez PEHAMOT Auto-Serwis Sp. z. o.o., oznaczające wszelkie usługi związane z serwisowaniem pojazdów, tj. przeglądy okresowe, naprawy, diagnostyka, montaż dodatkowego wyposażenia itp.,

 „Klient” – osoba fizyczna lub prawna, zlecająca wykonanie usługi serwisowej lub naprawy,

„Pojazd” – samochód osobowy, dostawczy lub ciężarowy, będący we władaniu klienta, przedmiot usługi serwisowej.

„Zlecenie Serwisowe” – pisemna deklaracja zakresu i celu usług serwisowych, sporządzana przez Serwis wg informacji uzyskanych przez Klienta oraz przez niego bądź osobę upoważnioną podpisana; dokument ten oprócz zakresu planowanych usług serwisowych zawiera informację o orientacyjnych kosztach ich wykonania, a także dane Klienta, pojazdu, określenie sposobu kontaktu, zasady postępowania z częściami wymienionymi oraz przybliżony termin realizacji usługi. Dokument ten może zawierać inne istotne instrukcje Klienta co do zakresu lub sposobu wykonania naprawy.

„Orientacyjne koszty” – szacunkowe koszty wykonania zleconych Usług Serwisowych określone na podstawie oczekiwań klienta z uwzględnieniem stanu pojazdu, możliwe do ustalenia w czasie przyjęcia pojazdu do Serwisu, uwzględniające w szczególności ceny części zamiennych i czynności naprawczych według cennika obowiązującego w dniu przyjęcia pojazdu do Serwisu.

„Naprawa” lub „Usługa Naprawcza” – dojazd samochodu serwisowego do lokalizacji Zleceniodawcy, weryfikacja awarii/usterki, naprawa zgłoszonej lub/i ustalonej przez Zleceniobiorcę awarii/usterki wykonywana poza zawartą umową na usługi serwisowe świadczone przez Zleceniobiorcę wraz z dostawą i montażem części zamiennych.

„Sprzedaż nowych części” – sprzedaż nowych części zamiennych lub innych akcesoriów przez Usługodawcę,

„OWS sprzedaży części” – dokument opracowany przez Producenta części, określający ogólne warunki w zakresie gwarancji i rękojmi sprzedawanych części zamiennych i akcesoriów.

„Miejsce parkingowe” – miejsce będące fragmentem placu parkingowego lub garażu Usługodawcy, służące do przechowywania pojazdów należących do klientów.

 


I. ZAWARCIE UMOWY O NAPRAWĘ POJAZDU

1.      Usługi Serwisowe są realizowane na zlecenie Klienta, na podstawie sporządzonego Zlecenia Serwisowego. Dopuszcza się rozszerzenie zakresu Usług Serwisowych w trakcie realizacji czynności naprawczych wyłącznie poprzez dodatkową pisemną deklarację Klienta, sporządzoną na pierwotnym dokumencie Zlecenia bądź w sposób jednoznaczny przy pomocy innych środków komunikacji pisemnej, w tym listownie lub za pośrednictwem e-mail. Jeżeli osoba przekazująca Serwisowi Pojazd w imieniu Klienta nie jest ustawowo uprawniona do jego reprezentacji ani nie posiada stosownego pełnomocnictwa, Serwis może warunkować realizację zlecenia poprzez dostarczenie do Serwisu oryginału bądź skanu Zlecenia Serwisowego podpisanego czytelnie przez osobę uprawniona do reprezentacji Klienta.

2.      Przyjęcie pojazdu Klienta do serwisu następuje za protokołem przyjęcia, w którym zawarte zostają szczegółowe informacje charakteryzujące pojazd, w tym markę oraz numer rejestracyjny, imię i nazwisko osoby występującej w imieniu Klienta (przekazującej pojazd), informacje na temat stanu pojazdu, w tym charakterystykę widocznych uszkodzeń itp.

3.      OWSiNP stanowi załącznik do Zlecenia naprawy i ma charakter umowy, której stronami są: z jednej strony Klient jako zleceniodawca, a z drugiej strony Usługodawca jako zleceniobiorca. Klient pozostawiając pojazd w Serwisie akceptuje postanowienia OWSiNP.

 

II. ORGANIZACJA WYKONANIA ZLECONYCH USŁUG SERWISOWYCH

1.      Planowany termin wykonania usługi i odbioru Pojazdu określony w Zleceniu Serwisowym podczas przyjęcia do Serwisu ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie, o czym Serwis informuje Klienta na bieżąco w trakcie wykonywania usługi. Jakiekolwiek uzasadnione opóźnienie lub zwłoka Serwisu w wykonaniu zleconej usługi nie skutkuje powstaniem jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego. Powyższe oznacza, że klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń i żądań w tym również roszczeń o naprawienie szkody, przekazanie pojazdu zastępczego lub pokrycie kosztów związanych z koniecznością wynajęcia pojazdu zastępczego.

2.      Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznego odbioru pojazdu po otrzymaniu informacji o wykonanej Usłudze Serwisowej. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi, Serwis wysyła wezwanie do odbioru Pojazdu, w którym wskazuje dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni celem dokonania odbioru Pojazdu. Wezwanie zostanie wysłane drogą mailową, telefoniczną – sms, bądź pocztową na dane podane przez Klienta widoczne w Zleceniu Serwisowym. W przypadku braku odbioru pojazdu pomimo upływu dodatkowego terminu, Serwis jest uprawniony do przemieszczenia pojazdu na miejsce parkingowe. Serwis jest uprawniony jest do obciążenia Klienta karą umowną w wysokości 100 zł netto za każdą rozpoczętą dobę pozostawiania pojazdu na miejscu parkingowym po upływie wyznaczonych terminów na jego odbiór. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od przesłania noty obciążeniowej do Klienta.

3.      Jeżeli charakter zgłoszonej Usługi Serwisowej wymaga wcześniejszego przeprowadzenia diagnostyki lub innych podobnych czynności, w wyniku których możliwe stanie się określenie celu i zakresu naprawy oraz dalszych kosztów, bądź też w razie wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług już po przyjęciu pojazdu do Serwisu, wykonanie tych czynności nastąpi wyłącznie po pisemnym  zatwierdzeniu przez Klienta dodatkowych kosztów w ramach rozszerzenia zlecenia. Forma zatwierdzenia dodatkowych kosztów będzie każdorazowo określona przez Serwis.

4.      Usługodawca wystawia fakturę VAT lub paragon po zakończeniu naprawy samochodu i wykonaniu wszelkich prac określonych w Zleceniu Serwisowym, uzupełnionych o dodatkowe ustalenia w trakcie realizacji Zlecenia Serwisowego. Usługodawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z obiektywnie wysokimi kosztami naprawy, koniecznością zaangażowania wysokich własnych środków finansowych lub własną oceną ryzyka gospodarczego w odniesieniu do klienta bądź przedmiotu naprawy,  może warunkować wykonanie usługi poprzez zapłatę z góry zaliczki w wysokości od 10 do 100 % planowanej ceny usługi w oparciu o wystawioną w dniu zlecenia fakturę zaliczkową. Brak uiszczenia zapłaty faktury zaliczkowej w terminie wskazanym na fakturze stanowi rezygnację Klienta ze zlecenia. W tym przypadku klient zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania pojazdu. Przepisy działu II pkt 2 stosuje się analogicznie.  

5.      W razie rezygnacji przez Klienta z naprawy samochodu w trakcie rozpoczętego wykonywania usług, które odbyło się zgodnie ze sporządzonym przez Serwis Zleceniem Serwisowym, Klient zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów wykonanych już prac i zamontowanych części.

6.      W przypadku braku dyspozycji Klienta w treści Zlecenia Serwisowego w przedmiocie postępowania z częściami podlegających wymianie, Usługodawca jest uprawniony jest do ich zatrzymania i utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o odpadach.

7.      Wyznaczony pracownik Serwisu posiadający stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem jest upoważniony do wykonania naprawianym Pojazdem jazdy próbnej również po drogach publicznych. W przypadku gdy Klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z wyłączeniem osób fizycznych zawierających umowę na wykonanie usług serwisowych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z wypisu udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarła Umowę z Serwisem, Klient wyraża zgodę na likwidację szkody z jego polisy AC/OC w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej podczas jazdy próbnej wykonywanej przez Pracownika Serwisu jego pojazdem za wyjątkiem zdarzeń będących wynikiem winy umyślnej pracownika Serwisu, w którym odpowiedzialność Usługodawcy określona jest na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

8.      Serwis jest uprawniony do odstąpienia od realizacji Zlecenia w przypadku stwierdzenia braku obiektywnych możliwości jego wykonania w aspekcie technologicznym, organizacyjnym bądź prawnym. W takim przypadku Serwis informuje niezwłocznie klienta o tym fakcie oraz zwraca pojazd w stanie niezmienionym. Wystąpienie okoliczności o którym mowa w niniejszym punkcie nie skutkuje powstaniem jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego. Powyższe oznacza, że klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń i żądań w tym również roszczeń o naprawienie szkody, przekazanie pojazdu zastępczego lub pokrycie kosztów związanych z koniecznością wynajęcia pojazdu zastępczego.

 

III. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

1.      Rozliczenie zleconych Usług Serwisowych następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie składania Zlecenia Serwisowego oraz wyceny szczegółowej zawartej w Zleceniu. Cennik części zamiennych oraz robocizny jest dostępny w Serwisie.

2.      Płatność za wykonanie Usługi Serwisowej powinna nastąpić na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, rachunku lub paragonu, gotówką lub kartą w kasie Usługodawcy/Serwisu przed odbiorem pojazdu, chyba ze strony w umowie inaczej postanowiły. Za zgodą Usługodawcy dokonanie zapłaty może nastąpić przelewem w terminie i na rachunek wskazany w fakturze VAT. Nieuregulowanie przez klienta należności w zakreślonym terminie upoważnia Serwis do naliczenia odsetek umownych w wysokości 18% rocznie. Odsetki będą naliczane począwszy od dnia następującego po terminie płatności wskazanym w fakturze VAT do dnia zapłaty należności tj. do dnia wpływu na rachunek bankowy.

3.      W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta, Serwis ma prawo do powstrzymania się od świadczenia usług na ryzyko Klienta do czasu zapłaty.

4.      Zgłoszenie zastrzeżeń w zakresie wykonanej przez Serwis usługi/naprawy nie zwalania Klienta z obowiązku zapłaty.

5.      Wszystkie zastrzeżenia dotyczące faktury należy zgłosić niezwłocznie a najpóźniej w terminie 3 dni od daty jej otrzymania.

6.      Przed wykonaniem Usługi Serwisowej również w okresie gwarancji pojazdu a także w wypadku rozszerzenia zakresu Usługi Serwisowej, jeżeli zachodzi konieczność zamówienia do naprawy nietypowych części zamiennych, Serwis przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia Serwisowego może zażądać zapłaty zadatku na poczet zakupu części. Wysokość zadatku zostanie ustalona przez Serwis. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku, Serwis ma prawo powstrzymać się z zamówieniem potrzebnych części i wykonaniem Zlecenia Serwisowego oraz powiadomić Klienta o odstawieniu pojazdu na miejsce parkingowe, wówczas znajdują odpowiednie zastosowanie zapisy wskazane w pkt. II ust. 2 w zakresie dotyczącym kar umownych i opłat parkingowych.

7.      W przypadku napraw gwarancyjnych przysługujących w ramach gwarancji producenta, gdy nie zachodzi obawa odpowiedzialności Klienta za usterkę, Serwis może podjąć decyzję o niepobieraniu zadatku. Ustalenie, czy dana Usługa Serwisowa jest objęta gwarancją następuje na podstawie weryfikacji Serwisu i/lub producenta.

8.      Zezwala się na cesję wierzytelności wynikających z faktur wystawionych przez Serwis za wykonane usługi serwisowe.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA POJAZD I JEGO WYPOSAŻENIE

1.      Serwis ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zniszczenie pojazdu a także jego wyposażenia wyłącznie w zakresie stanowiącym fabryczne wyposażenie pojazdu bądź zamontowanych przez Serwis części. W przypadku innych rzeczy pozostawionych w pojeździe oddanym do Serwisu należy dokonać ich pisemnej inwentaryzacji przy przyjęciu pojazdu, w przeciwnym razie odpowiedzialność Serwisu za pozostawione rzeczy zostanie wyłączona. Nie dopuszcza się pozostawiania przez Klienta w pojeździe jakichkolwiek rzeczy wartościowych, w tym przedmiotów jubilerskich, metali/kamieni szlachetnych, zegarków, gotówki, kart płatniczych, telefonów, laptopów, tabletów, przenośnych nawigacji i jakichkolwiek innych przedmiotów o wartości powyżej 500 zł.

2.      W odniesieniu do pojazdów odstawionych na miejsca parkingowe Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie przez osoby trzecie lub kradzież, jeżeli dochował należytej staranności w ich zabezpieczeniu przed tymi zdarzeniami.

3.      W odniesieniu do pojazdów odstawionych na miejsca parkingowe w myśl Działu II pkt 2, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie przez osoby trzecie lub kradzież.

 

V. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.      Serwis udziela gwarancji na wykonaną Usługę Serwisową na okres 12 miesięcy od dnia wykonania usługi. Gwarancja na części zamienne przysługuje wyłącznie w zakresie wskazanym przez producenta danej części zamiennej i na warunkach przez niego określonych. Gwarancja nie obejmuje Usług Serwisowych wykonanych przy użyciu części zamiennych dostarczonych przez Klienta.

2.      W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych dot. wykonanej Usługi Serwisowej, Klient niezwłocznie zawiadomi Serwis o występujących usterkach, podając jednocześnie dane dotyczące pojazdu i zgłaszając uwagi do wykonanej Usługi. Naprawa lub wymiana części w ramach gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu ochrony gwarancyjnej, zatem okres gwarancji kończy się wraz z upływem 12 miesięcy licząc od daty wykonania usługi.

3.      W przypadku Klientów, nie będących Konsumentami, na mocy art. 558 § 1 i 5564 Kodeksu cywilnego, Serwis i Klient wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne części wykorzystanych w przeprowadzonych Usługach Serwisowych. Na mocy art. 638 § 1 w związku z 558 Kodeksu cywilnego wyłączona zostaje odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi za wykonaną Usługę Serwisową.

4.      W przypadku Klientów, nie będących Konsumentami, Serwis i Klient zgodnie postanawiają ograniczyć odpowiedzialność odszkodowawczą Serwisu do wysokości wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta za daną Usługę Serwisową. Odpowiedzialność za ewentualnie utracone korzyści przez Klienta zostaje wyłączona. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez Serwis z winy umyślnej.

5.      W przypadku konieczności pokrycia kosztów związanych z transportem pojazdu do Serwisu w celu wykonania naprawy gwarancyjnej objętej gwarancją Serwisu, koszty te obciążają wyłącznie Klienta bez prawa żądania ich zwrotu.

6.      Serwis na czas przeprowadzenia naprawy objętej gwarancją Serwisu nie wydaje samochodu zastępczego jak również nie pokrywa kosztów jego wynajęcia.

 

VI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku wystąpienia sporu związanego z wykonaną usługą, zarówno Serwis jak i Klient będą dążyć do osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu. W przypadku gdy Klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z wyłączeniem osób fizycznych zawierających umowę na wykonanie usług serwisowych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z wypisu udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarła Umowę z Serwisem, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 

 

Szczecin, dnia 01.06.2023